روش های نورپردازی در فضای کار

روش های نورپردازی در فضای کار

مردم هر روز ساعت ها را در محل کار می گذرانند. هنگام صحبت از راحتی بصری و بهره وری، نور یک موضوع مهم است. نورپردازی بهینه می‌تواند به بهبود عملکرد کمک کند. نورپردازی مناسب محیط کار می‌تواند بر تأثیرات احساسی و عملکرد افراد تأثیر بسزایی داشته باشد. برای انتخاب روش‌های مناسب نورپردازی، ابتدا نیاز است […]